V-T-C Atlantic


Let your success ride with us!

📜 What does Easter mean to us?

By vlam   |   24 Apr 2022 00:00 UTC | Updated on 24 Apr 2022 19:30 UTC

RO:

Ca orice sărbătoare importantă pentru români, Paștele este marcat, în fiecare an, de numeroase tradiții și obiceiuri care îl însoțesc. Cultura noastră a fost mereu bogată în tradiții, așa că nu trebuie să ne mire faptul că ele se deosebesc de la regiune la regiune, fiecare zonă a țării având obiceiuri specifice. Cu toate acestea, există tradiții la care ținem cu toții, indiferent de zona în care ne găsim.

Spre exemplu, în toată țara se obișnuiește să întâmpinăm o sărbătoare așa mare cum e Paștele printr-o curățenie generală a casei. Aceasta nu are doar un rol practic, ci și un rol simbolic, mai ales în contextul în care mulți români țin postul Paștelui: curățirea, fizică și spirituală, înainte de sărbătoarea Învierii și pregătirea pentru a primi “lumina” în case și în suflet.

Vopsirea ouălor, cel mai adesea în culoarea roșie, este o tradiție pe care o respectă cu sfințenie toți creștinii. Nu există masă de Paște pe care să nu fie prezent coșul cu ouă roșii, din care să se servească familia și prietenii, ciocnind și rostind tradiționalul “Hristos a Înviat!”. În unele zone ale țării, există chiar obiceiul ca ouăle să fie încondeiate cu măiestrie, în modele deosebit de frumoase, printr-o adevărată artă transmisă din generație în generație. Tradiția spune că cei care ciocnesc un ou în ziua de Paște se vor întâlni și în viața de apoi.

Noaptea de Înviere este de asemenea foarte importantă pentru toți românii. În acea noapte, părinți, copii și bunici merg împreună la biserică și așteaptă momentul de la miezul nopții, când preotul anunță Învierea Domnului și începe să împartă lumină. Conform credințelor populare, este important ca pe drumul parcurs până la întoarcerea acasă, lumânarea să rămână aprinsă, pentru că acest lucru va aduce binele în casă. Tot tradiția este cea care spune că lumânarea din noaptea de Înviere trebuie păstrată în casă pentru că, dacă acea casă se confruntă cu greutăți de-a lungul anului, lumânarea poate fi din nou aprinsă, iar lumina ei poate alunga greutățile.

Dimineața de Paște este însoțită de ciocnitul ouălor și de mâncatul “paștilor”, mici bucățele de pâine sfințită, aduse de la biserică după slujba de Înviere. În unele regiuni, în dimineața de Paște există și obiceiul ca într-un vas să se pună apă rece, proaspătă, iar în ea să se scufunde un ou roșu. Se spune că cei care se spală în acea dimineață pe față cu apa astfel pregătită și care-și ating pielea de oul scufundat, vor rămâne rumeni în obraji tot timpul anului, la fel ca oul roșu de Paște.

O tradiție mai puțin marcată religios, dar la fel de plăcută pentru toți este aceea de “a te înnoi” de Paște. De obicei, “să te înnoiești” se referă la a purta ceva nou, îmbrăcăminte sau încălțăminte, însă în ultimii ani tradiția s-a extins la tot felul de alte obiecte pe care oamenii și le doresc sau de care au nevoie. Uneori, aceste obiecte pot fi chiar cadourile aduse de Iepurașul de Paște, și aceasta fiind o tradiție destul de recentă, dar fără îndoială apreciată și așteptată cu entuziasm de către toți copiii.

EN:

Like any important holiday for Romanians, Easter is marked, every year, by the many traditions and customs that accompany it. Our culture has always been rich in traditions, so we should not be surprised that they differ from one region to another, with each area of ​​the country having specific customs. However, there are traditions that we all adhere to, no matter where we are.

For example, throughout the country it is customary to celebrate an Easter-like holiday with a general cleanliness in the house. It has not only a practical role, but also a symbolic role, especially in the context in which many Romanians celebrate the Lent of Easter: physical and spiritual cleansing before the feast of the Resurrection and preparation to receive "light" in homes and souls.

The painting of eggs, most often in red, is a tradition that all Christians adore. There is no Easter table on which the basket of red eggs is not present, from which family and friends can be served, clashing and saying the traditional "Christ is risen!". In some parts of the country, it is even customary for the eggs to be masterfully decorated, in particularly beautiful patterns, by a true art passed down from generation to generation. Tradition says that those who strike an egg on Easter will meet in the afterlife.

Resurrection night is also very important for all Romanians. That night, parents, children, and grandparents go to church together and wait for midnight, when the priest announces the Lord's Resurrection and begins to share the light. According to popular belief, it is important that the candle stays lit on the way home, because this will bring good to the house. It is also the tradition that the candle of the Resurrection night must be kept in the house because, if that house faces difficulties throughout the year, the candle can be lit again and its light can drive away the weights.

Easter morning is accompanied by the clash of eggs and the eating of "Easter", small pieces of holy bread, brought from the church after the Resurrection service. In some regions, on Easter morning, there is also the custom of putting cold, fresh water in a bowl and dipping a red egg in it. It is said that those who wash their face that morning with the water thus prepared and who touch their skin with a sunken egg will remain red in the cheeks all year round, just like the red Easter egg.

A less religiously marked tradition, but just as enjoyable for all, is that of "renewing" yourself at Easter. Usually, "renewing" refers to wearing something new, clothing or footwear, but in recent years the tradition has expanded to all sorts of other items that people want or need. Sometimes these objects can even be the gifts brought by the Easter Bunny, and this is a fairly recent tradition, but no doubt appreciated and eagerly awaited by all children.

Information


Tag: V-T-C Atlantic
Language: Romanian
Created: 13 May 2021 23:54 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: vlam
Members: 89
Recruitment: Open