[RO] Trans Express


„Conducem oriunde și oricand”

Ziua independentei

By RoDenis   |   25 May 2022 08:10 UTC | Updated on 25 May 2022 08:10 UTC

La 9 mai, sărbătorim proclamarea Independenței de Stat a României.

În 1877, la această dată, ministrul de Externe de la acea vreme, Mihail Kogălniceanu, declara în Camera Deputaţilor: “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”.

A doua zi, pe 10 mai, independenţa a fost proclamată din nou şi votată de către Camerele reunite, după care a fost promulgată de către domnitorul Carol I şi publicată în Monitorul Oficial.

După făurirea statului naţional român, în 1859, prin Unirea Moldovei cu Ţara Românească, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, statul român a trecut la înfăptuirea unei serii de reforme pentru modernizării ţării care au constituit temelia proclamării şi, ulterior, a cuceririi independenţei de stat.

România continua să fie vasală Imperiul Otoman, era silită să recunoască suzeranitatea otomană, să plătească un tribut anual şi să accepte stăpânirea Porţii în Dobrogea, la gurile Dunării, iar independenţa ţării devenise un ideal al tuturor românilor.

Războiul ruso-turc, izbucnit în aprilie 1877, a constituit ocazia ideală pentru ca România să-şi câştige independenţa, iar implicarea ţării, oficializată prin actele adoptate de Adunarea Deputaţilor şi de Senat, în zilele de 29 şi 30 aprilie 1877, a decis soarta conflictului şi stabilirea învingătorilor.

Pe acest fond, la 9 mai 1877, ministrul de Externe Mihail Kogălniceanu spunea: ‘Suntem dezlegaţi de legăturile noastre cu Înalta Poartă… Guvernul va face tot ce va fi în putinţă ca starea noastră de stat independent şi de sine stătător să fie recunoscută de Europa’.

A doua zi, pe 10 mai, independenţa a fost proclamată din nou, de Camerele reunite, după care domnitorul Carol I a acceptat-o proclamând Independenţa de Stat a României.

Guvernul român a hotărât încetarea plăţii tributului de 914.000 lei, suma fiind direcţionată către bugetul Armatei.

On May 9, we celebrate the proclamation of Romania's State Independence.

In 1877, at that time, the then Minister of Foreign Affairs, Mihail Kogălniceanu, declared in the Chamber of Deputies: "We are independent, we are an independent nation".

The next day, May 10, independence was proclaimed again and voted on by the reunited Chambers, after which it was promulgated by Prince Carol I and published in the Official Gazette.

After the creation of the Romanian national state, in 1859, through the Union of Moldavia with Wallachia, under the rule of Alexandru Ioan Cuza, the Romanian state began to carry out a series of reforms for the modernization of the country which were the foundation of the proclamation and later conquest of state independence. .

Romania continued to be a vassal of the Ottoman Empire, was forced to recognize Ottoman suzerainty, pay an annual tribute and accept the rule of the Gate in Dobrogea, at the mouth of the Danube, and the country's independence had become an ideal of all Romanians.

The Russo-Turkish War, which broke out in April 1877, was the ideal occasion for Romania to gain its independence, and the country's involvement, formalized by acts adopted by the Assembly of Deputies and the Senate on April 29 and 30, 1877, decided its fate. conflict and establishing winners.

Against this background, on May 9, 1877, Foreign Minister Mihail Kogalniceanu said: 'We are detached from our ties with the High Gate. '.

The next day, on May 10, independence was proclaimed again by the reunited Chambers, after which Prince Carol I accepted it proclaiming Romania's State Independence.

The Romanian government decided to stop paying the 914,000 lei tribute, the amount being directed to the Army budget.

Information


Tag: [RO] Trans Express
Language: Romanian
Created: 23 Mar 2020 12:25 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: robert_edy1
Members: 192
Recruitment: Open