قوانین چت در توئیتچ


Last update: 17 Feb 2021 13:32 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1231TwitchKBRules

قوانین چت استریم

  • اسپم کردن مجاز نمی باشد، این شامل تکرار پیام مشابه، نمادها، احساسات بیش از اندازه، استفاده از حروف بزرگ و آدرسها است ولی تنها مختص به این موارد نمی باشد
  • بی احترامی، توهین، استفاده نامناسب از زبان، نژادپرستی و تبعیض مجاز نمی باشد
  • صحبت راجب مجازات ها، گزارشات، تیکت ها، اپیئل ها، استخدامی ها و شکایت در رابطه با کارمندان ممنوع می باشد
  • اهداها، نظرسنجی ها و آزمون های خارجی مجاز نمی باشند
  • هنرهای ای اس سی آی ای و استفاده از دستور زیر مجاز نمی باشد
    /me
  • زبان انگلیسی تنها زبان مجاز استفاده در چت می باشد
  • تمامی قوانین دیگر تراکرزام پی در صورت اجرا، در اینجا نیز اعمال می گردند

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.