راهنمای استایل برای اینکه صفحه شرکت حمل و نقل مجازی خود را جذاب نشان دهید


Last update: 07 Apr 2020 10:32 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/884استایل اولیه

Italic - ایتالیک

برخی از متن
*برخی از متن*

Bold - برجسته
برخی از متن
**برخی از متن**


تیترها

# تیتر 1
## تیتر 2
### تیتر 3

تیتر 1

تیتر 2

تیتر 3


لیست

لیست نامرتب

* 1 آیتم
* 2 آیتم
* 3 آیتم

  • 1 آیتم
  • 2 آیتم
  • 3 آیتم

لیست مرتب

1. 1 آیتم
2. 2 آیتم
3. 3 آیتم

  1. 1 آیتم
  2. 2 آیتم
  3. 3 آیتم

لینک صفحه ها

[متن صفحه](https://truckersmp.com) متن صفحه


عکس ها

![توضیحات عکس](https://commonmark.org/help/images/favicon.png)توضیحات عکس


خط افقی

---


مثال

![تراکرز ام پی](https://imgur.com/pV4hvDh.png)
---
اگر مشکلی در رابطه با مسائل فنی دارید؛ لطفاً با تیم پشتیبانی تماس حاصل فرمایید [https://truckersmp.com/support]
(https://truckersmp.com/support)
در صورتی که تمایل به گزارش کردن بازیکنی دارید؛ لطفاً گزارش ریپورت خود را اینجا ثبت کنید [https://truckersmp.com/reports]
(https://truckersmp.com/reports)
در صورتی که میخواهید کارمندی را گزارش کنید؛ لطفاً تیکت فیدبکی را برای منابع انسانی در اینجا ثبت کنید [https://truckersmp.com/feedback]
(https://truckersmp.com/feedback)
در صورتی که در رابطه با انجمن و دیسکورد به کمک نیاز دارید؛ لطفاً در اینجا تیکت فیدبکی برای ما ثبت کنید [https://truckersmp.com/feedback]
(https://truckersmp.com/feedback)

تراکرز ام پی

  • اگر مشکلی در رابطه با مسائل فنی دارید؛ لطفاً با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید https://truckersmp.com/support
  • در صورتی که تمایل به گزارش کردن بازیکنی دارید؛ لطفاً گزارش ریپورت خود را اینجا ثبت کنید https://truckersmp.com/reports
  • در صورتی که میخواهید کارمندی را گزارش کنید؛ لطفاً تیکت فیدبکی را برای منابع انسانی در اینجا ثبت کنید https://truckersmp.com/feedback
  • در صورتی که در رابطه با انجمن و دیسکورد به کمک نیاز دارید؛ لطفاً در اینجا تیکت فیدبکی برای ما ثبت کنید https://truckersmp.com/feedback

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.