چرا بار کاروان در قسمت حمل و نقل (فریت مارکت) نمایش داده نمیشود؟


Last update: 13 Mar 2020 19:56 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/842برای دریافت بار کاروان در تراکرز ام پی شما می بایستی حداقل یک مهادرت در قسمت های زیر داشته باشید. این مهارت ها شامل دریافت یک مهارت در هر کدام از مهارت های زیر باشد
Just-In-Time-Deliveries, Fragile Cargo

در صورتی که شما مهارت لازم در مهارت های ذکر شده در بالا را نداشته باشید؛ شما قادر به مشاهده بار کاروان در فریت مارکت بازی نخواهید بود

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.