This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Punishment history colours

رنگ های مجازات در تاریخچه


Last update: 15 May 2020 16:10 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/946رنگ زرد در یک بن

بن های نشان داده شده با رنگ زرد یک سال مدت زمان خود را پر کرده اند و تاثیر خود را تا اندازه ای از دست داده اند. بن های 4 و 5 ام شامل حال آن نمی شود

رنگ سبز در یک بن

بن های تصویت شده با رنگ سبز (1 سال آنها کامل نشده) و یا آنها را بن اکتیو می نامند. موارد زیر همچنان صدق می کنند: در صورتی که شما حداقل 2 بن اکتیو در تاریخچه بن خود دارید؛ گیم مادریتورها بن بعدی شما را به بن دائم گسترش می دهند. صرف نظر از اینکه شما چند بن در یک سال اخیر داشته اید. بن های گسترش یافته به دلیل اینکه 4 امین و یا 5 امین بن شما بوده اند غیر قابل حذف می باشند، آنها تاکیداً و سختگیرانه به ترتیب 1 ماه و دائم می باشند

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.