خطا استیم


Last update: 09 Sep 2020 16:05 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1064Steam Error

شما ممکن است این خطا را زمانی دریافت کنید که استیم را به صورت ادمینیستریتور اجرا نکرده باشید و/یا در صورتی که مجوزهایی برای اجرای صحیح آن موجود نباشد. راه حل آن اجرا استیم و لانچر ما به صورت ادمینیستریتور می باشد
administrator

  • Desktop> Steam> Right click> Properties> Compatibility> Run this program as administrator
  • Desktop> TruckersMP> Right click> Properties> Compatibility> Run this program as administrator

به این صورت، این مشکل می بایستی حل شود

این مشکل همچنین می توانید زمانی اتفاق بیافتد که شما تلاش به باز کردن تراکرزام پی کنید، در صورتی که برنامه استیم بسته است. لطفاً از این بابت اطمینان حاصل کنید که در صورت اجرا یورو تراک سیمیولیتر 2/آمریکن تراک سیمیولیتر، برنامه استیم در پس زمینه در حال اجرا باشد

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.