کامیونیتی کانتریبیوتر چیست؟


Last update: 26 Aug 2020 20:55 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1058در تابستان 2020، ما برنامه کامیونیتی کانتریبیوتر خود را مجدداً احیا کردیم. بسیاری از افراد جامعه از ما سئوال پرسیده اند که این رول چیست و چگونه می توان به یکی از آنها تبدیل شد؟

کامیونیتی کانتریبیوتر چیست؟

در اصل، کامیونیتی کانتریبیوتر آن دسته از اعضای جامعه ما هستند که با ایجاد محتواهای با کیفیت، فراتر از انتظارات ما قدم می گذارند. شما می توانید اطلاعات بیشتر در رابطه با اعضای فعلی این برنامه را در اینجا بیابید. شما می توانید آنها را در سطح پلتفرم ما نیز با رول سبز "کامیونیتی کانتریبیوتر" مشاهده کنید

همه اعضای کامیونیتی کانتریبیوتر ما در اینجا نشان داده شده اند
https://truckersmp.com/contributors

شرایط لازم برای یک کامیونیتی کانتریبیوتر بودن چیست؟

  • باید علاقه وافری به مود تراکرزام پی داشته باشد
  • مشارکت کنندگان می بایستی مطابق با شرایط خدمات ما ، و قوانین رسمی تراکرزام پی رفتار کنند و محتوا ایجاد کنند
  • محتواهای مشارکت کنندگان می بایستی پتانسیل کافی به منظور تحت تاثیر قرار دادن مخاطب ها را داشته باشند (به زبان دیگر، مشارکت کنندگان می بایستی محتواهای با کیفیت ایجاد کنند)ء
  • مشارکت کنندگان می بایستی علاقه وافری به کمک کردن به ما به منظور ایجاد جامعه ای سالم در مود ما با ایجاد و به اشتراک گذاری بازخوردهای سازنده داشته باشند
  • مشارکت کنندگان می بایستی باید حداقل در یکی از کانال های جامعه محور ما مانند انجمن، فیسبوک، یوتیوب، توییتر، توئیتچ، و مودینگ فعال باشند
  • مشارکت کنندگان می بایستی حداقل به مدت 3 ماه در جامعه ما به عنوان یک عضو فعال باشند
  • مشارکت کنندگان می بایستی جایگاه خوب و مثبتی در میان جامعه دارا باشند
  • مشارکت کنندگان نمی توانند عضوی از کارمندان تراکرزام پی باشند

چگونه می توانم به یک کامیونیتی کانتریبیوتر تبدیل شوم؟

هیچ گونه روشی برای درخواست عضویت در برنامه کامیونیتی کانتریبیوتر وجود ندارد. تنها را تبدیل شدن به یک کامیونیتی کانتریبیوتر، از طریق نامزدها و یا جلب توجه کامیونیتی منیجمنت تراکرزام پی می باشد

بنابراین ، چگونه می توانم کسی را کاندید کنم؟

شما می توانید شخصی را (به غیر از خودتان) در این فرم گوگل کاندید کنید. پس از آن کامیونیتی منیجیرها به صورت دوره ای نامزدها را بررسی می کنند

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.